shaft.yi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

-10時起,2018年第6屆NIKE台灣青棒菁英訓練營,新莊棒球場(王建民、林子偉、鄭錡鴻、陳傑憲等人出席)。

 

shaft.yi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

shaft.yi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

--10時起,2018年第6屆NIKE台灣青棒菁英訓練營,新莊棒球場(王建民、林子偉、鄭錡鴻、陳傑憲等人出席)。

shaft.yi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

shaft.yi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

shaft.yi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

shaft.yi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

shaft.yi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

    

shaft.yi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

shaft.yi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()